VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

by BRANDAYS DANCE CUP | aktualizováno 15. 10. 2018

1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky BRANDAYS DANCE CUP, Volnočasové centrum Brandýs, z.s. se sídlem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav PSČ 250 01,  IČO: 07428383   (dále jen „BRANDAYS DANCE CUP“).  BRANDAYS DANCE CUP poskytuje především taneční soutěž.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi BRANDAYS DANCE CUP a účastníky soutěže BRANDAYS DANCE CUP (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).

1.3 Součástí těchto všeobecných podmínek je i souhlas účastníků se zpracováním jejich osobních údajů (článek 7).

2. Přihlášení do soutěže a uzavření smlouvy

2.1 Registrace v soutěži BRANDAYS DANCE CUP se provádí na základě písemně vyplněné přihlášky, kterou účastník doručí elektronicky na e-mail BRANDAYS DANCE CUP. V okamžiku, kdy BRANDAYS DANCE CUP účastníkovi potvrdí e-mailem převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy mezi BRANDAYS DANCE CUP a účastníkem.

2.2 Předmětem smluvního vztahu je závazek BRANDAYS DANCE CUP taneční soutěže dle parametrů uveřejněných na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech BRANDAYS DANCE CUP a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za registraci na BRANDAYS DANCE CUP sjednanou cenu.

2.3 Podpisem přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmi to všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o taneční soutěži BRANDAYS DANCE CUP.

2.4 Podpisem přihlášky dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem v prostorách probíhající soutěže a bezpečnostními předpisy BRANDAYS DANCE CUP a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav i zdravotní stav jeho svěřenců. Přičemž tento zdravotní stav lektorovi ani jeho svěřencům částečně nebrání v taneční soutěži BRANDAYS DANCE CUP.

3. Obecná pravidla taneční soutěže BRANDAYS DANCE CUP

3.1 Zúčastnit se mohou všechny taneční skupiny, páry a jednotlivci. Členství v jakékoliv organizaci či svazu není podmínkou ani překážkou.

3.2 Stejná startovní čára pro všechny. Zúčastnit se mohou všichni bez nutnosti předchozích nominací či umístění v bodovaných žebříčcích.

 3.3 Jedná se o soutěž, kde technika nepotlačuje uměleckou hodnotu vystoupení a zároveň umělecká hodnota počítá s použitou technikou. Bodové hodnocení je spravedlivé a role ovlivnění jednoho porotce vyloučena. 

3.4 Taneční soutěž BRANDAYS DANCE CUP je právě ojedinělá v přístupu pořadatelů k celé soutěži. Část finančního výtěžku půjde na charitativní účely.

3.5 Ojedinělé medaile pro všechny tanečníky na prvních třech místech, poháry (trofeje) pro vítěze v kategoriích týmy, pohárovky, diplomy pro všechny účastníky.

3.6. Organizátor:
BRANDAYS DANCE CUP
Masarykovo náměstí 1766
Brandýs nad Labem 250 01
IČO: 07428383

Pořadatel: Volnočasové centrum Brandýs, z.s.

Hudební produkce: Michal Král 

Velikost parketu: 12x14m

3.7 Startovné je stanoveno 100 Kč/os. za 1. disciplínu v týmu
Startovné: jednotlivci 250,-Kč/os.
Startovné uhradit převodem  
Vstupné: 100,- Kč/den/dospělí, 60,- Kč/den/děti
do 15let.

3.8 Hudba
Soutěžící prosíme o zaslání nahrávky s přihláškou. Mějte, prosím, své skladby připravené na flash disku nebo CD jako rezervní.

3.9 Názvy choreografií
Prosíme napsat název choreografie do přihlášky, na nahrávku, či rezervní flash disk nebo CD.

3.10 Šatny
Pro účely převlékání, budou k dispozici sportovní šatny vždy pro daný klub. Šatny budou popsány. Plánek bude umístěn při vstupu do prostoru šaten. Dle příjezdu a velikosti tanečních skupin Vám budou přidělovány. Vzhledem k menšího počtu šaten, bude k dispozici celá menší sportovní hala, kde je ovšem třeba, abyste si určili osobu, která Vaše věci bude hlídat. Věříme, že se nic neztratí, jsme sami mezi sebou, avšak nabádáme Vás k opatrnosti.

Ve všech případech se jedná pouze o převlékárny, nikoliv hlídané šatny, nenechávejte si zde cenné věci, organizátor neručí za případné ztráty!

4. Povinnosti účastníka

4.1 Účastník je povinen se  řídit pokyny BRANDAYS DANCE CUP. Dále je účastník povinen dodržovat provozní řád prostor kde soutěž probíhá.

4.2 Během účasti na taneční soutěží BRANDAYS DANCE CUP  nesmí účastník (a) narušovat řádný běh soutěže, (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky soutěže,  a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

4.3 V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na taneční soutěži nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit pořadatelům taneční soutěže BRANDAYS DANCE CUP a ihned ukončit svoji účast.

5. Cena a platební podmínky

5.1 Cena registračního poplatku a vstupného neobsahuje DPH, Volnočasové centrum Brandýs, z.s. není plátcem DPH. Pro vstupné pro diváky vypíšeme příjmový doklad. Pro kluby za registrační poplatek vystavíme fakturu.

5.2 Registrační poplatek  musí být uhrazen 7 dnů před soutěží. Jinak se přihláška bere jako nezávazná.

5.3 Registrační poplatek musí být uhrazen převodem na bankovní účet BRANDAYS DANCE CUP.

5.4 Stornování registračního poplatku činí 50%.

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí v prostorách pronajatých pořadatelem a BRANDAYS DANCE CUP nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na taneční soutěži BRANDAYS DANCE CUP.

6.2 BRANDAYS DANCE CUP neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

6.4 BRANDAYS DANCE CUP neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů BRANDAYS DANCE CUP či jeho pořadatelů.

6.5 BRANDAYS DANCE CUP neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo za jejich ztrátu,  pokud šlo i o věci přesahujíc vyšší hodnotu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Veškeré údaje získané od účastníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele a nejsou poskytovány třetím osobám.

7.2 Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

7.3 V případě, že dojde ke změně osobních údajů účastníka, týkajících se zejména doručovací adresy, adresy trvalého bydliště, či jiných kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail), je účastník povinen o této změně informovat Free Time Academy bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde.

7.4 Účastník výslovně souhlasí se zasíláním informací o připravovaných aktivitách Free Time Academy (tj. slevách, akcích, nových službách apod.).

8. Závěřečná ustanovení

8.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. října 2018

8.2 BRANDAYS DANCE CUP je oprávněno tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o registraci klubu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takovéto změně účastník informován písemně  na webových stránkách.

8.3 Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

8.4 Organizátor zpracovává základní osobní údaje klientů, kteří dobrovolně vyplnili závaznou přihlášku na webu BRANDAYS DANCE CUP. Tyto údaje jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb.

8.5 Organizátor nesdílí s nikým žádné osobní údaje klientů, s výjimkou e-mailové adresy.

8.6 Organizátor zpracovává údaje ze závazné přihlášky jako je jméno, příjmení, email, telefon, rok
narození, adresa.

8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Každý registrovaný uživatel má však možnost kdykoliv e-mailem zažádat o vymazání údajů, které při registraci poskytl.

8.8 Závaznou přihláškou na webu BRANDAYS DANCE CUP souhlasí uživatel se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami BRANDAYS DANCE CUP a e-mailovou adresu, kterou uvedl na závazné přihlášce.